Pedagogické praxe

Úpravy počtu hodin a dalších požadavků jsou samozřejmě vzhledem k situaci na té které škole možné, ale POUZE po předchozí domluvě s didaktikem.

Požadavky k průběžné praxi

Základní požadavky vycházejí z pokynů Centra praktické přípravy. Především se jedná o následující body:

 • docházet pravidelně a včas na cvičnou školu
 • informovat včas didaktika o jakékoli změně (zrušení/posunutí výuky, nemoc apod.)
 • absolvovat minimálně 2 náslechové hodiny
 • odučit minimálně 5 vyučovacích hodin
 • v termínu odevzdat pedagogický deník (přehledný, čitelný, bez pravopisných a typografických chyb)
ad PEDAGOGICKÝ DENÍK (struktura)
 • základní informace o škole
 • popise vybavení učebny
 • zápisy z 2 náslechů
 • přípravy 5 vyučovacích hodin
ad NÁSLECHY (struktura zápisu)
 • datum, hodina, třída, jméno učitele, název předmětu
 • klady a zápory hodiny
 • zajímavé postřehy
 • výsledky pozorování (na jedné hodině sledujete jednu oblast): systému vyvolávání žáků (koho, kdy, jak), hlasového projevu a komunikace s žáky (intonace, čeština, odbornost), pohybu po třídě (systematičnost, frekvence), organizace samostatné práce (zadání, průběh, kontrola), prostředků k udržení pozornosti a kázně, grafického projevu (čitelnost, logická stavba, využití prostoru)
ad PŘÍPRAVY (struktura přípravy)
 • datum, hodina, třída, název předmětu
 • stanovené cíle: tematické zasazení, očekávané výstupy (dle ŠVP), konkrétní (výukové) cíle v hodině
 • pomůcky (pro vyučujícího, pro žáky) a materiály (vlastní či přejaté pracovní listy apod.)
 • připravený zápis na tabuli (nebo varianta prezentace)
 • popis hodiny / jednotlivých aktivit (co, kdo, jak a jak dlouho)
 • hodnocení naplněnosti cílů, vhodnosti zvolených prostředků, motivačních prvků, dodržení časového harmonogramu, kázně a pozornosti žáků, zajímavých situací včetně návrhů na řešení nedostatků
 • přílohy (ukázkové práce, prezentace apod.)
Požadavky k souvislé praxi

Student se řídí pokyny stanovenými Centrem praktické přípravy. Struktura zápisů a příprav zůstává stejná jako při praxi průběžné. Na vedení pedagogického deníku dohlíží cvičný učitel. Student po ukončení praxe odevzdává didaktikovi portfolio za souvislou praxi a vyplněné hodnocení.