Profil uživatele

Základní info

Berki Jan
Mgr. Jan Berki, Ph.D.
...
48 535 2804

mimo výuku v době od 9.00 do 15.00 po domluvě e-mailem

budova G, 4. patro
KAP
odborný asistent

Profesní životopis

bakalářské studium (2014 až dosud) – Metropolitní univerzita Praha; Veřejná správa

Ph.D. (2008 až 2016) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta; Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (disertační práce: Projektované, realizované a dosažené ICT kurikulum na ZŠ)

x (2009 až 2012) – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická; rozšiřující studium učitelství informatiky pro SŠ (závěrečná práce: Využití Petriho sítí ve výuce)

Mgr. (2001 až 2006) – Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická; učitelství informatiky a matematiky pro 2. stupeň ZŠ (diplomová práce: Problematika měření klimatu učitelského sboru)

 • od 1. 9. 2017 – učitel (ZŠ) – Doctrina – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o.
 • od 1. 2. 2008 – odborný asistent – Technická univerzita v Liberci
 • 31. 8. 2006 až 31. 7. 2008 – středoškolský učitel – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
 • 3. 3. 2003 až 30. 6. 2006 – učitel – Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace
 • 1. 10. 2005 až 30. 6. 2006 – ICT metodik – Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Seznam publikovaných článků, sborníkových příspěvků, kapitol v publikacích apod.

profily:

 • 2017–dosud: Česká asociace pedagogického výzkumu – člen
 • 2015–dosud: Výbor pro vzdělávání ZML – člen
 • 2014–dosud: Zastupitelstvo statutárního města Liberec – člen
 • 2013–dosud: AS FP TUL – předseda (od 2016), tajemník (do 2016)
 • 2010–dosud: Jednota školských informatiku – člen (2012 až 2013 člen výkonného výboru)
 • 2010–dosud: ICT panel Národního ústavu pro vzdělávání (dříve VÚP) – člen
 • SGS 20/2011 – Rozvoj kompetencí v ICT
 • SGS 181/2010 – Výzkum podmínek výuky ICT na ZŠ v Liberci
 • ESF OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 (2017–2020) – Podpora rozvíjení informatického myšlení, řešitel za partnera
 • ESF OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0310 (2012–2014) – ICT v odborné přípravě studentů FP TUL
 • FRVŠ 968/2012 – Streamování přednášek a jejich integrace do e-learningového portálu, spoluřešitel
 • FRVŠ 51/2011 – Inovace předmětu Základy informačních a komunikačních technologií, spoluřešitel
 • FRVŠ 761/2011 – Mobilní počítačová učebna a centrální správa virtualizovaných počítačových učeben, spoluřešitel
 • FRVŠ 1881/2009 – Počítačová učebna pro nové studijní programy, řešitel

Seznam zahraničních stáží

Výuka a závěrečné práce

 

 • Aplikace ICT v primárním vzdělávání
 • Elektronická výuka
 • Didaktické využití výpočetní techniky
 • Didaktika informatiky 1
 • Didaktika informatiky 2
 • Didaktika informatiky pro SŠ
 • Pedagogické praxe z informatiky
 • Počítače při výuce
 • Praktikum didaktické techniky
 • Technické výukové prostředky
 • Zpracování elektronických dokumentů

Zdroje:

Témata BP mohou být v rozsáhlejší podobě zadána jako DP. Studenti mohou navrhnout vlastní témata v oboru didaktika, metodika či výuka ICT.

Bakalářské práce

 • ICT v národním vzdělávacím plánu libovolné zěmě – Student si může vybrat libovolnou zemi. Provede rozbor začlenění vzdělávací oblasti ICT do národního vzdělávacího plánu vybrané země. Analyzuje tyto dokumenty, jejich historické souvislosti nebo vývoj a porovná postavení a směřování počítačem výuky s počítači v dané zemi v porovnání s ČR, resp. RVP.
 • Zpracování různých tematických celků ICT v ŠVP – Student provede analýzu školních vzdělávacích programů s cílem zjistit zapracování určitého tematického celku ICT.

Diplomové práce

 • Analýza výsledků informatické soutěže – Student statisticky vyhodnotí výsledky mezinárodní soutěže Bobřík informatiky pro vybranou kategorii. Stanoví si parametry, podle kterých situaci vyhodnotí.
 • 2016 – Tereza Gieciová: Využití netradičních výukových metod pro zvýšení finanční gramotnosti žáků středních škol (FP)
 • 2015 – Lukáš Pažout: Srovnání učebnic informatiky pro ZŠ (FP)
 • 2014 – Matěj Ježek: Výukové herní aplikace (FP)
 • 2013 – Martin Prade: Typografická pravidla v žákově praxi (FP)
 • 2013 – Dušan Ramírez: Hardware – cvičení (FP)
 • 2013 – Petr Hozák: Corporate identity pro školy (FP)
 • 2012 – Štěpánka Chlupáčová: Didaktické hry v informatice (FP)
 • 2011 – Petra Červenková: Podmínky výuky ICT pro handicapované žáky (FP)
 • 2011 – Hubert Kindermann: Komparace e-learningových prostředí (FM)
 • 2017 – Matěj Ježek: Postoje učitelů k maturitě z informatiky (FP)
 • 2017 – Ondřej Vraštil: Programování v pregraduální přípravě učitelů informatiky (FP)
 • 2015 – Jan Brzobohatý: Editory ve výuce na 1. stupni (FP)
 • 2013 – Vojtěch Ešner: Informatické testovací úlohy (FP)
 • 2012 – Jakub Vlček: ICT plán základní školy (FP)
 • 2011 – Tomáš Kotek: Informační gramotnost absolventů gymnázií a SŠ (FP)
 • 2010 – Martin Turčík: Interaktivní prezentace pro výuku funkcí (FP)
 • 2008 – Michaela Knorrová: Sbírka úloh pro ZŠ v textovém editoru (FP)
 • 2018 – Zlata Opicová: Využití Ozobota ve výuce na 2. st. ZŠ (DVPP – RIF2)
 • 2017 – Petr Cícha: Úroveň ICT vybavení škola gramotnosti učitelů (DVPP – RIF2)
 • 2016 – Jiří Štágl: Průřezová témata v informatice (DVPP – RIF2)
 • 2011 – Petr Němec: Porovnání kurikula informatiky v základní vzdělávání v Česku a Sasku (DVPP – RIF2)
 • 2011 – Roman Liška: Hodnocení ŠVP na SOŠ pro administrativu EU (DVPP – RIF3)
 • 2010 – Barbora Filsaková: Projektová výuka v předmětu informatika (DVPP – RIF2)
 • 2010 – Václav Špetlík: Hodnocení informačních systémů pro základní školy (DVPP – RIF2)
 • 2009 – David Mánek: Pracovní listy s metodikou pro výuku témat součásti PC – software, hardware a textové editory podle ŠVP (DVPP – RIF2)