Profil uživatele

Základní info

Slánská Dana
Ing. Dana Slánská, Ph.D.
...
48 535 2848

ve volném čase po domluvě mailem

budova G, 4. patro
KAP
odborný asistent

Profesní životopis

1978 – 1982 Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, obor Automatizované systémy řízení

2009 – 2015 doktorské studium – studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Disertační práce: Nové pohledy na výuku počítačové grafiky a multimédií

1982 – 1994: programátor analytik

1995 – 2005: středoškolská učitelka

2004 – 2005: koordinátor ICT

2006 – dosud: odborná asistentka na TU v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogické

SLÁNSKÁ, D. ICT kompetence učitele - včera, dnes a zítra. In: NOVOTOVÁ, J. Škola
v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Liberec : TUL, 2008. s. 227-235. ISBN 978-80-7372-4.
SLÁNSKÁ, D. Creative aspect of the use of ICT at Schools. In: MECHLOVÁ, Erika.
Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University
Editorial Centre, 2009. s. 195-199. ISBN 978-80-7368-459-4.
SLÁNSKÁ, D. Multimedia projecs for children and teenagers. In: KAPOUNOVÁ, J.
Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Repronis, 2010. s. 155-159. ISBN 978-80-7368-775-5.
SLÁNSKÁ, D. Vyprávění digitálních příběhů a jeho pedagogický přínos. In: Mezinároní
Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010. Hradec Králové:
Magnanimitas, 2010. s. 164-169. ISBN 978-80-86703-41-1.
SLÁNSKÁ, D. Počítačová grafika, multimédia a jejich pedagogický přínos. In: Konference
Ditech 11. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2011. ISBN 978-80-7435-097-9.
SLÁNSKÁ, D. Nové pohledy na výuku počítačové grafiky a multimédií [DVD]. In:
KAPOUNOVÁ J., KOSTOLÁNYOVÁ K. Information and Communication Technology in
Education. Ostrava: University Editorial Centre, 2011. s. 313-326. Rožnov pod Radhošťem. ISBN
978-80-7368-980-3.
SLÁNSKÁ, D. Využití nekomerčního softwaru v kvalitativním pedagogickém výzkumu. In:
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Univerzita
Hradec Králové: Magnanimitas, 2011, s. 2315-2321. ISBN 978-80-904877-2
SLÁNSKÁ, D. Výzkum přípravy učitelů na výuku počátečního čtení. In: KOCUROVÁ, M. et al.
Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení. 2012: Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta, 2012, s. 242-250. ISBN 978-80-7290-578-2.
SLÁNSKÁ, D. Zkušenosti s výukou počítačové grafiky a multimédií na Fakultě přírodovědně–humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci In: KALAŠ I. Didinfo 2012. s. 214-223.
[online]. Bánska Bystrica: Katedra informatiky, FPV, Univerzita Mateja Bela, 2012. ISBN 978-80-
557-0342-8.
SLÁNSKÁ, D. Možnosti kolaborativní výuky počítačové grafiky. In: TRAJTEL, L. Didinfo 2013. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných ved, 2013, s. 211-217. ISBN
978-80-557-0527-9.
SLÁNSKÁ, D. Vyprávění příběhů a inovativní výukové aktivity. In: LOVÁSZOVÁ, G. Didinfo
2014. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných ved, 2014, s. 149-156. ISBN
978-80-557-0698-6.
SLÁNSKÁ, D. Vyprávěj svůj příběh digitálně I. Metodický portál RVP: Články [online], 2014
Dostupný z WWW:<http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18367/VYPRAVEJ-SVUJ-PRIBEHDIGITALNE-
I.html>. ISSN 1802-4785.
SLÁNSKÁ, D. Vyprávěj svůj příběh digitálně II. Metodický portál RVP: Články [online]. 2014.
Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18463/VYPRAVEJ-SVUJ-PRIBEHDIGITALNE-
II.html>. ISSN 1802-4785.
SLÁNSKÁ, D. Podněty pro tvořivou práci studentů v předmětu bitmapová počítačová grafika
In:VANČÁT, J. Motivace k tvořivosti na pedagogické fakultě: přístupy k tvořivosti v učitelském
povolání. Editor Jiří Bezděk, Jarmila Honzíková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. 245-255. ISBN 9788026104285.
PEŠAT, P., LANGER, J., LOPÚCHOVÁ, J., SLÁNSKÁ, D., 2016. Digitální dovednosti studentů speciální pedagogiky. In: TRAJTEĽ, Ľ., ed. DIDINFO 2016, Sborník 22. ročníka národnej konferencie s medzinárodnou účasťou. 30. marec 2016, Banská Bystrica. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2016. s. 77–83. ISBN 978-80-557-1082-2.

PEŠAT, P., LOPÚCHOVÁ, J., LANGER, J., SLÁNSKÁ, D., 2016. E-Skills of Prospective Teachers. In: KOOLS, Q. et all, eds. Educating the Best
Teachers: a Challenge for Teacher Education. Proceedings of the 41st Annual ATEE Conference, 22–24 August 2016, Eindhoven, the Netherlands
.
Brussels: ATEE, pp. 98–105. ISBN 9789082506525.

SLÁNSKÁ, D. Možnosti hodnocení kreativity v předmětu počítačová grafika a multimédia. In: DRÁBKOVÁ, Jindra a Jan BERKI. Sborník konference Didinfo 2018 [online]. Liberec, 2018, s. 145-152 [cit. 2019-03-14]. ISBN 978-80-7494-424-6. ISSN 2454-051X. Dostupné z: didinfo.net/images/DidInfo/files/didinfo_2018.pdf

FRVŠ projekty

Počítačová grafika ve výuce výtvarné výchovy (2007) – spoluřešitelka projektu

Výzkum mezipředmětových vazeb informatiky a výtvarné výchovy na školách v Libereckém kraji (2009) – řešitelka interního grantového projektu TUL

ESF OPVK projekty

2011–2013 odborný manažer v rámci ESF projektu Inovace studia k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT, CZ.1.07/1.3.00/19.0016
(řešitel: MENDELU, partner: TUL)


2013–2014 účast v projektu OPVK č. CZ1.07/1.3.00/19.0007 – Rozšiřující studium výtvarné výchovy – tvorba modulu pro výuku počítačové grafiky

2013–2014 účast v projektu OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0310 – Inovace předmětu Základy ICT – tvorba výukových podpor

2011 – stáž na Katedře základov a vyučovania informatiky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě
– projekt Inovace doktorského studijního programu „ICT ve vzdělávání“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0005

2012 – stáž na Katedře základov a vyučovania informatiky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě – Erasmus

2014 – stáž na Katedře informatiky na Fakultě prírodných ved Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici – Erasmus