Error
  • Error loading feed data
Profil uživatele

Základní info

Slánská Dana
Ing. Dana Slánská, Ph.D.
...
48 535 2848

ve volném čase po domluvě mailem

budova G, 4. patro
KAP
odborný asistent

Profesní životopis

1978 – 1982 Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, obor Automatizované systémy řízení

2009 – 2015 doktorské studium – studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Disertační práce: Nové pohledy na výuku počítačové grafiky a multimédií

1982 – 1994: programátor analytik

1995 – 2005: středoškolská učitelka

2004 – 2005: koordinátor ICT

2006 – dosud: odborná asistentka na TU v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogické

SLÁNSKÁ, D. ICT kompetence učitele - včera, dnes a zítra. In: NOVOTOVÁ, J. Škola
v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Liberec : TUL, 2008. s. 227-235. ISBN 978-80-7372-4.
SLÁNSKÁ, D. Creative aspect of the use of ICT at Schools. In: MECHLOVÁ, Erika.
Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University
Editorial Centre, 2009. s. 195-199. ISBN 978-80-7368-459-4.
SLÁNSKÁ, D. Multimedia projecs for children and teenagers. In: KAPOUNOVÁ, J.
Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Repronis, 2010. s. 155-159. ISBN 978-80-7368-775-5.
SLÁNSKÁ, D. Vyprávění digitálních příběhů a jeho pedagogický přínos. In: Mezinároní
Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010. Hradec Králové:
Magnanimitas, 2010. s. 164-169. ISBN 978-80-86703-41-1.
SLÁNSKÁ, D. Počítačová grafika, multimédia a jejich pedagogický přínos. In: Konference
Ditech 11. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2011. ISBN 978-80-7435-097-9.
SLÁNSKÁ, D. Nové pohledy na výuku počítačové grafiky a multimédií [DVD]. In:
KAPOUNOVÁ J., KOSTOLÁNYOVÁ K. Information and Communication Technology in
Education. Ostrava: University Editorial Centre, 2011. s. 313-326. Rožnov pod Radhošťem. ISBN
978-80-7368-980-3.
SLÁNSKÁ, D. Využití nekomerčního softwaru v kvalitativním pedagogickém výzkumu. In:
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Univerzita
Hradec Králové: Magnanimitas, 2011, s. 2315-2321. ISBN 978-80-904877-2
SLÁNSKÁ, D. Výzkum přípravy učitelů na výuku počátečního čtení. In: KOCUROVÁ, M. et al.
Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení. 2012: Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta, 2012, s. 242-250. ISBN 978-80-7290-578-2.
SLÁNSKÁ, D. Zkušenosti s výukou počítačové grafiky a multimédií na Fakultě přírodovědně–humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci In: KALAŠ I. Didinfo 2012. s. 214-223.
[online]. Bánska Bystrica: Katedra informatiky, FPV, Univerzita Mateja Bela, 2012. ISBN 978-80-
557-0342-8.
SLÁNSKÁ, D. Možnosti kolaborativní výuky počítačové grafiky. In: TRAJTEL, L. Didinfo 2013. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných ved, 2013, s. 211-217. ISBN
978-80-557-0527-9.
SLÁNSKÁ, D. Vyprávění příběhů a inovativní výukové aktivity. In: LOVÁSZOVÁ, G. Didinfo
2014. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných ved, 2014, s. 149-156. ISBN
978-80-557-0698-6.
SLÁNSKÁ, D. Vyprávěj svůj příběh digitálně I. Metodický portál RVP: Články [online], 2014
Dostupný z WWW:<http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18367/VYPRAVEJ-SVUJ-PRIBEHDIGITALNE-
I.html>. ISSN 1802-4785.
SLÁNSKÁ, D. Vyprávěj svůj příběh digitálně II. Metodický portál RVP: Články [online]. 2014.
Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18463/VYPRAVEJ-SVUJ-PRIBEHDIGITALNE-
II.html>. ISSN 1802-4785.
SLÁNSKÁ, D. Podněty pro tvořivou práci studentů v předmětu bitmapová počítačová grafika
In:VANČÁT, J. Motivace k tvořivosti na pedagogické fakultě: přístupy k tvořivosti v učitelském
povolání. Editor Jiří Bezděk, Jarmila Honzíková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. 245-255. ISBN 9788026104285.
PEŠAT, P., LANGER, J., LOPÚCHOVÁ, J., SLÁNSKÁ, D., 2016. Digitální dovednosti studentů speciální pedagogiky. In: TRAJTEĽ, Ľ., ed. DIDINFO 2016, Sborník 22. ročníka národnej konferencie s medzinárodnou účasťou. 30. marec 2016, Banská Bystrica. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2016. s. 77–83. ISBN 978-80-557-1082-2.

PEŠAT, P., LOPÚCHOVÁ, J., LANGER, J., SLÁNSKÁ, D., 2016. E-Skills of Prospective Teachers. In: KOOLS, Q. et all, eds. Educating the Best
Teachers: a Challenge for Teacher Education. Proceedings of the 41st Annual ATEE Conference, 22–24 August 2016, Eindhoven, the Netherlands
.
Brussels: ATEE, pp. 98–105. ISBN 9789082506525.

SLÁNSKÁ, D. Možnosti hodnocení kreativity v předmětu počítačová grafika a multimédia. In: DRÁBKOVÁ, Jindra a Jan BERKI. Sborník konference Didinfo 2018 [online]. Liberec, 2018, s. 145-152 [cit. 2019-03-14]. ISBN 978-80-7494-424-6. ISSN 2454-051X. Dostupné z: didinfo.net/images/DidInfo/files/didinfo_2018.pdf

FRVŠ projekty

Počítačová grafika ve výuce výtvarné výchovy (2007) – spoluřešitelka projektu

Výzkum mezipředmětových vazeb informatiky a výtvarné výchovy na školách v Libereckém kraji (2009) – řešitelka interního grantového projektu TUL

ESF OPVK projekty

2011–2013 odborný manažer v rámci ESF projektu Inovace studia k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT, CZ.1.07/1.3.00/19.0016
(řešitel: MENDELU, partner: TUL)


2013–2014 účast v projektu OPVK č. CZ1.07/1.3.00/19.0007 – Rozšiřující studium výtvarné výchovy – tvorba modulu pro výuku počítačové grafiky

2013–2014 účast v projektu OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0310 – Inovace předmětu Základy ICT – tvorba výukových podpor

2011 – stáž na Katedře základov a vyučovania informatiky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě
– projekt Inovace doktorského studijního programu „ICT ve vzdělávání“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0005

2012 – stáž na Katedře základov a vyučovania informatiky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě – Erasmus

2014 – stáž na Katedře informatiky na Fakultě prírodných ved Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici – Erasmus

Zprávy z fakulty