Řešené projekty

Konference

Projekt KLIMATEXT pořádá 9. září 2012 workshop v rámci konference ROBUST 2012. Konference se věnuje vybraným trendům matematické statistiky, teorie pravděpodobnosti a analýzy dat. Workshop se pak zaměří na změny klimatu, jejich monitorování a modelování.

Projekt inICT plánuje uspořádat ve dnech 29. až 30. ledna 2013 konferenci DidactIG 2013, na kterou budou pozváni vědecko-pedagogičtí pracovníci z oblasti didaktiky informatiky a geoinformatiky.

Odborné semináře
Učitelé sobě

Pravidelné setkávání „fanoušků” zapojování informačních, komunikačních a digitálních technologií do výuky bylo prozatím pozastaveno. Semináře byly určeny především učitelům k výměně zkušenosti a k získávání aktuálních poznatků z oboru. Více ve veřejném kurzu na fakultním Moodlu.

Řešené projekty

GA ČR

 • P209/10/2045 (2010 až 2013) – Modely extrémních hodnot založené na homogenním a nehomogenním Poissonově procesu ve studiu změny klimatu
 • 201/02/0049 (2002 až 2004) – Modely náhodných bodových procesů a metody jejich statistické analýzy v řízení spolehlivosti systémů
 • 201/99/0063 (1999 až 2001) – Matematika v jezuitském Klementinu v letech 1600–1740
 • 201/98/0099 (1998 až 2000) – Teorie potenciálu pro degenerované operátory parabolického typu
 • 201/97/0354 (1997 až 1999) – Čítací procesy a modely pro intenzitu v statistické analýze spolehlivosti

MŠMT ČR

 • 1M06047 (2006 až 2009) – Centrum pro jakost a spolehlivost výroby – stránky centra
 • LC06024 (2006 až 2009) – Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku – stránky centra
 • MSM245100302 (1999 až 2004) – Diskrétní matematika a její aplikace
 • MSM245100303 (1999 až 2004) – Matematické modelování a optimalizace technologických procesů

MPO ČR

 • FI-IM/129 (2004 až 2006) – Pokročilé metody analýzy spolehlivosti složitých průmyslových soustav

MD ČR

 • 1F44E/015/030 (2004 až 2007) – Dopravní infrastruktura jako kritický prvek národní infrastruktury

ESF

 • CZ.1.07/2.2.00/28.0310 (2012 až 2014) – ICT v odborné přípravě studentů FP TUL  – TUL příjemcem
 • CZ.1.07./2.3.00/20.0086 (2011 až 2014) – Zapojení týmu KLIMATEXT do mezinárodní spolupráce – TUL příjemcem
 • CZ.1.07/1.3.00/19.0016 (2011 až 2013) – Inovace studia k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT – TUL partnerem

FRVŠ

 • 51/2011 – Inovace předmětu Základy informačních a komunikačních technologií
 • 1881/2009 – Počítačová učebna pro nové studijní programy – závěrečná zpráva
 • 1852/2008 – Multimediální učebna „Počítač pro uměleckou tvorbu"
 • 1161/2008 – Učební opory pro lineární algebru
 • 2572/2007 – Interaktivní tabule v přípravě budoucích učitelů
 • 3581/2005 – Přednáškové pobyty prof. W. Hansena a M. Pituka na MFF UK a FP TUL
 • 865/2005 – Inovace předmětu Seminář z matematiky a učební text z lineární algebry

SGS

 • 40/2011 – ICT gramotnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – výsledky
 • 20/2011 – Rozvoj kompetencí v ICT – výsledky
 • 181/2010 – Průzkum podmínek výuky ICT na ZŠ v Liberci – závěrečná zpráva